Granty -

Sport Wszystkich Dzieci


Regularna aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Uczestnicząc w zajęciach sportowych uczniowie poprawiają swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne.

Cel

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zasady

Program ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór dotyczy dwóch zadań:

1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (nabór prowadzony elektronicznie).

 • Termin składania wniosków: do 26.03.2024 r.
 • Termin rozpatrzenia wniosków: do 12.04.2024 r.

2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytucje badawcze praz Polski Komitet Olimpijski.

 • Termin składania wniosków: do 26.03.2024 r.
 • Termin rozpatrzenia wniosków: do 25.04.2024 r.

Kto może aplikować

Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.

Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

Formalności aplikacyjne

W zakresie zadania nabór prowadzony jest za pośrednictwem generatora wniosków https://wnioski.msit.gov.pl/

Dla zadania nr 2 pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych 
w systemie elektronicznym. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Budżet

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu przeznacza się kwotę 75 mln zł w podziale na zadania:

 1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 5 mln zł.
 2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 
  przez polskie związki sportowe –  70 mln zł.
   

#sport #aktywnośćfizyczna #ministerstwosportuiturystyki

stopka strony