Granty -

Sport Wszystkich Dzieci


Regularna aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Uczestnicząc w zajęciach sportowych uczniowie poprawiają swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne.

Cel

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zasady

Program ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór dotyczy trzech zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” (uwaga - nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu  i jest prowadzony w formie papierowej).

 • Termin składania wniosków: do 31.01.2022 r.
 • Termin rozpatrzenia wniosków: do 21.02.2022 r.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (nabór prowadzony elektronicznie).

 • Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.
 • Termin rozpatrzenia wniosków: do 20.04.2022 r.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe (nabór prowadzony w formie papierowej).

 • Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.
 • Termin rozpatrzenia wniosków: do 31.03.2022 r.

Kto może aplikować

Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim, w tym do państwowych instytutów badawczych.

Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.

Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

Formalności aplikacyjne

Dla zadań nr 1 i nr 3 wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/sport 
i następnie wysłany (lub złożony w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 
14 z dopiskiem na kopercie nazwy właściwego zadania – nabór na 2022 r.

Dla zadania nr 2 pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych 
w systemie elektronicznym AMODIT  (https://wnioski.msit.gov.pl/). Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Budżet

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu przeznacza się kwotę 66 900 000 zł w podziale na zadania:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” –  21 000 000 zł.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15 900 000 zł.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 
  przez polskie związki sportowe –  30 000 000 zł.
   

#sport #aktywnośćfizyczna #ministerstwosportuiturystyki

stopka strony