Staże w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)


EASA oferuje roczne, płatne staże w międzynarodowym środowisku dla studentów i absolwentów zainteresowanych wsparciem realizacji misji Agencji polegającej na promowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym.
 

Najważniejsze zadania Agencji to:

 • harmonizacja przepisów i certyfikacja;
 • propagowanie europejskich i światowych norm bezpieczeństwa;
 • nadzór i współpraca z zainteresowanymi stronami/krajami w celu poprawy bezpieczeństwa w Europie (np. w zakresie operacji lotniczych czy zarządzania ruchem lotniczym);
 • zatwierdzanie przedsiębiorstw, które projektują, produkują wyroby lotnicze lub prowadzą ich obsługę techniczną.
      
   

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

 • są obywatelami państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii;
   
 • uzyskały dyplom potwierdzający co najmniej trzy lata nauki uniwersyteckiej;
 • bardzo dobrze znają angielski, znajomość drugiego języka UE będzie dodatkowym atutem;
 • nie były zatrudnione ani nie realizowały staży, praktyk przez okres dłuższy niż 6 tygodni w jakiejkolwiek innej unijnej instytucji (agencji, itp.);
 • spełniają dodatkowe kryteria podane w konkretnej ofercie stażu.

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacji, zazwyczaj posiadają wykształcenie i / lub doświadczenie w podstawowych dziedzinach związanych z pracą EASA. Typowe przykłady obejmują:

 • lotnictwo cywilne, aeronautyka, inżynierię;
 • wykwalifikowanych prawników zainteresowanych sprawami regulacyjnymi dotyczącymi lotnictwa;
 • wykwalifikowanych kandydatów interesujących się: zasobami ludzkimi, finansami, zarządzaniem projektami, technologiami informacyjnymi, komunikacją, public relations i stosunkami międzynarodowymi.

Zasady

Staże odbywają się w siedzibie Agencji w Kolonii (Niemcy). Praktykanci pracują 40 godzin tygodniowo pod okiem przydzielonych opiekunów, staż trwa 12 miesięcy.

EASA wypłaca miesięczne wynagrodzenie, którego wartość jest weryfikowana raz do roku. W 2019/2020 r. grant ten wynosił 1100 euro.

Stażyści mogą otrzymać zwrot kosztów podróży, w zależności od dostępnych środków. Zwrot kosztów podróży jest wypłacany po zakończeniu stażu za podróż z miejsca zamieszkania do Kolonii i z powrotem.

Formalności aplikacyjne

Aplikacje należy składać poprzez stronę internetową Agencji. Aplikacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są rozpatrywane. Z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji (na podstawie dokumentacji) przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne. Możliwe są również testy.

Informacje o naborach stażystów publikowane są na stronie internetowej Agencji.

Więcej informacji

#studenci #absolwenci #praktyki #staże #bezpieczeństwo #środowisko #lotnictwo #administracja #ue