Staże w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS)


Instytucje i Organy Unii Europejskiej wykorzystują dane osobowe obywateli UE w formie elektronicznej, pisemnej lub wizualnej. O to, by wszystko odbywało się zgodnie z prawem dba niezależny organ nadzoru UE - Europejski Inspektor Ochrony Danych. Zdobądź praktyczną wiedzę o tym, jak Unia Europejska dba o prywatność swoich obywateli!

Cel

EDPS rozpoczął swój program stażowy w 2005 r., dołączając do programu stażowego Komisji Europejskiej -  Virtual Blue Book. Głównym celem jest umożliwienie niedawnym absolwentom uniwersytetów praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, w szczególności w ich konkretnych obszarach kompetencji, takich jak prawo (najlepiej absolwenci z wykształceniem z zakresu ochrony danych), informacje i technologie, informacja i komunikacja, i zasoby ludzkie.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (tytuł licencjata) i bardzo dobrze znają język angielski, francuski lub niemiecki (poziom C1/C2). Szczegółowe kryteria brane pod uwagę na etapie selekcji opisane są tutaj.

Zasady

Zasady realizacji staży są zbieżne z zasadami obowiązującymi w ramach programu stażowego Komisji Europejskiej.

Dwa razy w roku program stażowy gości średnio 8 stażystów. Staże rozpoczynają się 1 października i 1 marca, trwają 5 miesięcy, a ich uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

EDPS Przyjmuje także, na szczególnych i ograniczonych warunkach, studentów uczelni wyższych i doktorantów na krótkoterminowe staże bezpłatne.

Formalności aplikacyjne

Przesyłanie zgłoszeń odbywa się na tych samych zasadach i w ten sam sposób jak w przypadku aplikowania na program stażowy Komisji Europejskiej. Należy wskazać EDPS jako preferowane miejsce realizacji stażu.

Dodatkowe pytania można kierować na adres e-mailowy: stage@edps.europa.eu

Więcej informacji

#staż #praktyki #studenci #EDPS #bezpieczeństwo #ochrona #dane #osobowe

stopka strony