Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego


Celem staży jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia specyfiki pracy posłów do Parlamentu Europejskiego, a także sposobu funkcjonowania instytucji unijnych.

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje płatnych staży: 
w sekretariacie siedziby głównej (staże Schumana) oraz u posłów do Parlamentu Europejskiego.

Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego mogą być realizowane w wielu różnych obszarach tematycznych. Poseł, który przyzna staż, wyznaczy konkretne zadania do wykonania. W zależności od oferty staż może odbywać się w siedzibie Parlamentu w Brukseli, w Strasburgu lub w państwie członkowskim, z którego wybrano europarlamentarzystę.

Kto może aplikować?
Staże przeznaczone są dla osób, które:

  • mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących (a także państw trzecich, o ile spełnione są wymogi wizowe);
  • skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki (są możliwe odstępstwa pod warunkiem złożenia wniosku z uzasadnieniem);
  • posiadają dyplom ukończenia co najmniej szkoły średniej lub ukończyły inne szkoły/kursy uprawniające do rozpoczęcia studiów;
  • bardzo dobrze znają przynajmniej jeden oficjalny języki UE.
     

Podczas stażu praktykanci nie mogą być zatrudnieni na jakąkolwiek inną umowę o pracę ani realizować innej formy zatrudnienia.
Warunkiem ubiegania się o staż jest też brak wcześniejszego świadczenia pracy lub stażu w roli asystenta posła PE, zarówno lokalnego, jak i akredytowanego.

Czas trwania i terminy rekrutacji:
Czas trwania stażu wynosi od sześciu tygodni do pięciu kolejnych miesięcy. O terminach rekrutacji i długości trwania stażu decyduje konkretny poseł, który przyznaje staż. 
 

Stypendium:
Stażyści otrzymują miesięcznie wynagrodzenie w wysokości od 816 do 1399 € za pracę świadczoną w pełnym wymiarze godzin. 

Formalności aplikacyjne:
Aby zaaplikować, należy skontaktować się bezpośrednio z posłami do Parlamentu Europejskiego.


Więcej informacji


Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy na temat integracji europejskiej mogą również aplikować o odbycie wizyty studyjnej.

#praktyki #staż #parlament #poseł #ue

stopka strony