Staże w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej


Nazwa niemal tak samo skomplikowana jak reakcja termojądrowa. Jednak dla fanów fizyki bardziej od nazwy liczy się to, że dzięki stażowi w agencji będą mogli uczestniczyć w jednym z najdroższych programów badawczych na świecie i spędzić kilka miesięcy w Hiszpanii.

Cel

Celem programu staży jest szerzenie wiedzy na temat roli F4E w projekcie ITER i w kontekście europejskim, jak też ogólne propagowanie i przybliżanie tych zagadnień. Staże w dziedzinie inżynierii atomowej, fizyki, administracji i komunikacji są skierowane do absolwentów szkół wyższych.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

  • są obywatelami państw członkowskich UE lub Szwajcarii;
  • posiadają dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych (co najmniej dyplom licencjata);
  • bardzo dobrze znają język angielski (minimum poziom B2).
     

Zasady

Stażystom przyznaje się miesięczne uposażenie . Wysokość miesięcznego dodatku ustala dyrektor corocznie i jest ona uzależniona od ograniczeń budżetowych (maksimum 1000 euro).

Stażyści mogą otrzymać zwrot kosztów podróży poniesionych z miejsca zamieszkania do biur F4E i odwrotnie, odpowiednio na początku i na końcu stażu. Staż musi trwać co najmniej 4 miesiące, aby kwalifikować się do zwrotu kosztów podróży. Stażyści, których miejsce naboru znajduje się mniej niż 50 km od biura F4E, nie są uprawnieni do zwrotu kosztów podróży.


 

Staż trwa minimum 4 miesiące, a maksimum 9 miesięcy. Staże rozpoczynają się zawsze w październiku.

Formalności aplikacyjne

Aplikacje należy składać poprzez stronę internetową Agencji.

Z kandydatam zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji (na podstawie dokumentacji) przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne.

Informacje o naborach stażystów publikowane są na stronie internetowej Agencji.

Więcej informacji

#staż #praktyki #fizyka #inżynieria #hiszpania #energia #studenci #absolwenci