Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech


Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.

Fundacja Heinricha Bölla przyznaje około 1000 stypendiów na rok studentom, absolwentom i doktorantom wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują studia na niemieckich uniwersytetach, wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).

Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce, być zaangażowani  społecznie i politycznie i mieć udokumentowane zainteresowanie podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami człowieka, autodeterminacją i sprawiedliwością.

Terminy składania wniosków: 1 marca każdego roku. System aplikacji online uruchamiany jest 6 tygodni przed terminem składania wniosków

aplikacje mogą składać:
A)
1. Studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetową będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)
- wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne 
- stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
- można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
- wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego

2. Doktoranci z Niemiec i Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)
- wszystkie kierunki,
- aplikanci muszą dostarczyć dowód potwierdzający ich przyjęcie na studia doktoranckie przez niemiecką instytucję szkolnictwa wyższego
- priorytetowo będą traktowani aplikanci których prace doktoranckie związane są z działalnością Fundacji Heinricha Bölla
- wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego

B)
1. Studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)
- wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
- stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
- można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
- wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego

2. Studenci spoza Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i wszystkich regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym)
- wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
- stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
- można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
- wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (w przypadku przyznania stypendium istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych kursów języka niemieckiego)

3. Doktoranci spoza Unii Europejskiej chcący odbyć studia doktoranckie w Niemczech (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i wszystkich regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym)
- wszystkie kierunki,
- aplikanci muszą dostarczyć dowód potwierdzający ich przyjęcie na studia doktoranckie przez niemiecką instytucję szkolnictwa wyższego
- priorytetowo będą traktowani aplikanci których prace doktoranckie związane są z działalnością Fundacji Heinricha Bölla
- wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub DSH2 (w przypadku przyznania stypendium istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych kursów języka niemieckiego)

Więcej informacji na stronie koordynatora.

stopka strony