Stypendia dla młodych naukowców


Od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami.

Kto może aplikować

Wnioskodawcą o stypendium ministra jest wyłącznie osoba uprawniona, a więc:

  • w przypadku doktorantów – rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
  • w przypadku nauczycieli akademickich lub osób zatrudnionych w podmiocie, posiadających stopień doktora – osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

Warunkiem złożenia wniosku o stypendium jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o stypendium statusu młodego naukowca (doktorant, nauczyciel akademicki, pracownik podmiotu posiadający stopień doktora) w dniu składania wniosku.

W przypadku doktoranta – nawet jeżeli jest on jednocześnie pracownikiem danego podmiotu – wniosek o stypendium składa wyłącznie rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem, a nie – kierownik podmiotu zatrudniającego doktoranta.

Zasady

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5390 zł. Stypendium wypłaca podmiot zatrudniający lub kształcący po zawarciu umowy z młodym naukowcem. Stypendium jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy.

Warunki otrzymania stypendium to m. in.:

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej;
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej;
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
  6. otrzymane stypendium zagraniczne;
  7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki;
  8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Formalności aplikacyjne

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

#Stypendium #MłodyNaukowiec #MEN

stopka strony