Stypendia - Młody Naukowiec


Od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kto może aplikować

Osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
    albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Okres 7 lat liczony jest od daty uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2015 r. (i nie posiadała przerw w działalności naukowej) traci status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2022 r.

Zasady

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5390 zł. Stypendium wypłaca podmiot zatrudniający lub kształcący po zawarciu umowy z młodym naukowcem. Stypendium jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składane są wyłącznie przez rektora uczelni, kierownika podmiotu albo osobę przez niego upoważnioną – wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).  

Więcej informacji na stronie organizatora.

#Stypendium #MłodyNaukowiec #MEN

stopka strony