Kirkland Research Program


Stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób ze stopniem naukowym doktora, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Zasady

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.

Kto może aplikować

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce, nie są związane umową o pracę z żadną polską uczelnia / instytucją.

Wymagania:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan; w konkursie mogą też uczestniczyć obywatele Białorusi przebywający w Polsce ze względów politycznych oraz obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022;
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego. Kryterium to nie dotyczy osób z Ukrainy i w indywidualnych przypadkach z Białorusi;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje;
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2 (w przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1).

Formalności aplikacyjne

1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line zawierający opis następujących elementów:  

 • ankieta danych personalnych
 • aktywność naukowa kandydata
 • projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500-12000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną. 

3. Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną. 

Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wraz ze skanami dwóch listów referencyjnych i kopią dyplomu kandydata nauk/doktora nauk wysłać mailem na adres kirkland@kirkland.edu.pl

Dofinansowanie

 • stypendium (miesięczna kwota 2700 zł) przez okres 4 miesięcy;
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 4500 zł;
 • zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy;
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów;
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej;
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
 • udział w dodatkowych szkoleniach i lektoracie języka polskiego.

#stypendium #nauka #badania #Armenia #Azerbejdżan #Białoruś #Gruzja #Kazachstan #Kirgistan #Mołdawia #Tadżykistan #Ukraina #Uzbekistan

stopka strony