Granty -

Stypendium Rotariańskie


Druga edycja programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia. Wsparcie finansowe pomoże nie tylko w dalszym rozwoju edukacyjnym ale i pasji sportowych lub artystycznych.

Kto może aplikować

1. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie;
b) mają między 15 a 18 lat;
c) prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).
2. O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:
a) zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
b) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.
3. Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

Formalności aplikacyjne

Pierwszy etap Programu wymaga przesłania na adres e-mail: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl zgłoszenia, w którym podane zostaną: 

  • dane identyfikacyjne kandydata;
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
  • informacje uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium.

Zgłoszenie polega na przesłaniu informacji przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie, umiejętności, osiągnięcia, dokonania, uzdolnienia i kompetencje. Kandydat sam decyduje o formie i treści zgłoszenia, np. dokument tekstowy word (max 5 stron), excel, prezentacja power point (max 15 slajdów), film video (max 5 min.).

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Programu zostaną poinformowane o tym pocztą elektroniczną w terminie do dnia 10 marca 2022 roku. 

Zgłoszenie dostępne na stronie internetowej Organizatora . Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem

Dofinansowanie

  • Na poczet stypendium Organizator wraz z Finansującymi Klubami Rotary, zobowiązuje się przeznaczyć kwotę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 10.000 zł.
  • Od przyznanej kwoty Organizator może być obowiązany pobrać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Stypendium zostanie wypłacone zwycięzcy w jednorazowo lub trzech równych ratach miesięcznych na jego rachunek bankowy.
  • W przypadku wyłonienia i przyznania stypendium więcej niż jednemu kandydatowi, kwota stypendium zostanie rozdzielona na wszystkich zwycięzców; Organizator zastrzega sobie prawo do podziału kwoty stypendium według własnego uznania, na podstawie rekomendacji Komisji.
  • Stypendium nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju.

#stypenium #StypendiumRotariańskie #wsparciemłodych #wsparciezdolnych #uzdolnionamłodzież

stopka strony