Granty -

Stypendium Rotariańskie


Program stypendialny dla młodzieży poniżej 18 roku życia. Wsparcie finansowe pomoże nie tylko w dalszym rozwoju edukacyjnym, ale i w rozwoju pasji sportowych lub artystycznych.

Kto może aplikować

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie lub posiadają miejsce zamieszkania w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
b) do dnia 01 stycznia 2024 r. nie ukończyły lat 18;
c) prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy, fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego i zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).

O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.

Formalności aplikacyjne

Pierwszy etap Programu wymaga złożenia wniosku poprzez stronę stypendiumrotary.pl, w którym podane zostaną: 

  • dane identyfikacyjne kandydata, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail;
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
  • zgłoszenie uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium;
  • akceptacja treści niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie polega na przesłaniu informacji przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie, umiejętności, osiągnięcia, dokonania, uzdolnienia i kompetencje. Dopuszczalne formy zgłoszenia to prezentacja w formacie power point  lub film video. Maksymalna objętość przesyłanych materiałów to 10 MB.

Dofinansowanie

Na stypendium składa się dofinansowanie na rozwój pasji w wysokości 5000 zł, przy czym:

  • Od przyznanej kwoty Organizator może być obowiązany pobrać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Stypendium zostanie wypłacone zwycięzcy w jednorazowo lub trzech równych ratach miesięcznych na jego rachunek bankowy.
  • W przypadku wyłonienia i przyznania stypendium więcej niż jednemu kandydatowi, kwota stypendium zostanie rozdzielona na wszystkich zwycięzców; Organizator zastrzega sobie prawo do podziału kwoty stypendium według własnego uznania, na podstawie rekomendacji Komisji.

Budżet

Budżet programu wynosi ponad 30 000 zł.

#stypenium #StypendiumRotariańskie #wsparciemłodych #wsparciezdolnych #uzdolnionamłodzież

stopka strony