Wolontariat Polska Pomoc 2020


Program dofinansowuje najlepsze projekty wolontariackie realizowane na rzecz jednego z krajów partnerskich, znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich realizowanych w jednym z krajów partnerskich (biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD). Celem projektów jest wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się, wspieranie procesów demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie państwa prawa i praworządności, wolnych mediów, poszanowania praw człowieka, wzmacnianie struktur gospodarki wolnorynkowej.

Projekty mogą mieć charakter krótko- i długoterminowy. Projekt obejmuje: przygotowanie wolontariusza do wyjazdu (w tym szkolenia, niezbędne szczepienia, organizację podróży); zadania, które wykonuje wolontariusz w kraju przyjmującym (zadania te mogą stanowić odrębny projekt pomocowy lub mogą być częścią szerszego projektu z zakresu pomocy zagranicznej); opiekę i utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem oraz (opcjonalnie) inicjatywę edukacyjną wolontariusza po powrocie do Polski.


Kto może wnioskować o dotację
– organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje; 
– osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe (jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Budżet:13 800 000 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych)
Kwoty dofinansowania na poszczególne działania realizowane w ramach projektu określa regulamin.


Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl). Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych. Rejestracja on-line musi być przeprowadzona co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.


stopka strony