Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym


Projekty na rzecz integracji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. 

Cel

Dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie:

  • niebędący obywatelami polskimi,
  • uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  • uczniowie należący do mniejszości narodowych oraz etnicznych.

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady

Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w założenia jednego z dwóch modułów: 

  • modułu skierowanego do nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z grupą uczniów cudzoziemskich, uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
  • modułu skierowanego do uczniów należących do mniejszości narodowych oraz etnicznych oraz nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z tą grupą uczniów.

Preferowane będą projekty, których program uwzględnia co najmniej jeden z poniższych elementów: 

  • użycie różnorodnych metod i narzędzi, tj. szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów dla nauczycieli i kadry szkoły efektywnie wspierających rozwój niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku wielokulturowym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej, również w formie zdalnej (np. e-warsztaty, e-szkolenia, webinaria);
  • uwzględnienie w działaniach skierowanych do nauczycieli i kadry szkolnej elementów wspierających adaptację szkolną oraz integrację między polskimi i cudzoziemskimi rówieśnikami ze szkoły;
  • wsparcie współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, w tym środowiskiem mniejszości narodowych i etnicznych;
  • elementy edukacji kulturowej i językowej, w tym mniejszości narodowych i etnicznych w przypadku modułu 2.

Budżet

Na realizację zadania MEN przeznacza środki publiczne w wysokości 400 000 zł .

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 25.000 zł.

Wymagany wkład własny -  10%.

Dodatkowe informacje

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie.

Formularz oferty zamieszczony jest tutaj.

Ogłoszenie o konkursie.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament Współpracy Międzynarodowej, e-mail: sekretariat.dwm@mein.gov.pl.

#konkurs #grantydlaszkół #wielokulturowość #integracja #szkoła #uczeń

stopka strony