Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym


Projekty na rzecz integracji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. 

Cel

Dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie:

  •  niebędący obywatelami polskimi, 
  • uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  • uczniowie należący do mniejszości narodowych oraz etnicznych.

Kto może aplikować

Szkoły publiczne, placówki oświatowo – wychowawcze działające w środowisku lokalnym, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy oraz organizacje pozarządowe.

Zasady

Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, środowiska szkolnego oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami cudzoziemskimi poprzez: 

  • przygotowanie materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami w oddziałach przygotowawczych, organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym,
  • projekty realizujące intensywne kursy wakacyjne języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w innych państwach,
  • projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Projekty powinny wpisywać się w założenia jednego z dwóch modułów:
1. modułu skierowanego do uczniów cudzoziemskich, uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, oraz nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z tą grupą uczniów;
2. modułu skierowanego do uczniów należących do mniejszości narodowych oraz etnicznych oraz nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z tą grupą uczniów.

Forma działań powinna uwzględniać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

Budżet

Na realizację zadania MEN przeznacza środki publiczne w wysokości 400 000 zł .
1) moduł I – 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł),
2) moduł II – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 50.000 zł.

Wymagany wkład własny -  10%.

Dodatkowe informacje

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki następnie wygenerować ofertę w formacie .pdf, wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres MEN.

Więcej szczegółów

#konkurs #grantydlaszkół #wielokulturowość #integracja #szkoła #uczeń