PNWM: Zachować pamięć - projekty historyczne

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


Program dotacyjny dla polsko-niemieckich projektów o tematyce narodowego socjalizmu.

Cel

Aby umożliwić młodym ludziom wspólne odkrywanie i badanie wydarzeń takich jak narodziny narodowego socjalizmu, Holokaust czy okupacja ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy, PNWM stworzyła program dotacyjny dla projektów o szczególnym znaczeniu „Zachować pamięć”.

Cele szczegółowe:

 • umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii,
 • zachęcenie młodzieży do analizowania przeszłości i wyciągania z niej wniosków,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności młodzieży za kształtowanie przyszłości,
 • rozwijanie dojrzałości obywatelskiej.

Kto może aplikować

Program adresowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych instytucji, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu.

Zasady

Projekty powinny być pomyślane jako wspólna nauka historii, która z jednej strony ma przybliżyć przyczyny i społeczny kontekst zbrodni nazistowskich, problematykę ksenofobi, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń oraz sposoby reagowania na te zjawiska, a z drugiej – stanowić wkład na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości, wzajemnego poznania się i zrozumienia narodów.

Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników, a wspólny program trwa od 4 do 14 dni.

Projekty mają również przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników.

Kto może wziąć udział
Młodzież z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, w wieku od 14 do 26 lat. 

Miejsca realizacji projektów
Miejsca pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” to miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych obozów pracy, koncentracyjnych, obozów zagłady, byłych gett. Młodzież może skorzystać z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. 

Pozostałe wymogi:

 • tytuł zgodny z opisem projektu, założeniami programowymi oraz zaplanowanymi działaniami, zarówno w części historycznej, jak i odnoszącej się do zjawisk współczesnych
 • przebieg i wszystkie treści ustalone wspólnie przez grupy partnerskie oraz uwzględniające zainteresowania młodzieży i jej aktywny udział w planowaniu i realizacji projektu
 • warsztaty jako forma pracy nad tematyką zjawisk współczesnych
 • co najmniej połowa programu poświęcona podejmowanej tematyce
 • gruntowne przygotowanie osób uczestniczących (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i do podejmowania trudnej tematyki historycznej
 • udział uczestniczek i uczestników w podsumowaniu programu
 • perspektywa grupy z kraju trzeciego – w przypadku projektów trójstronnych
 • pozostała część projektu umożliwiająca młodzieży poznanie się
 • elementy edukacji międzykulturowej zachęcające młodzież do poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego

Formalności aplikacyjne

Należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Do wniosku należy załączyć poprzez portal OASE jako dodatkowy dokument szczegółowy plan kosztów.

Dofinansowanie

Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM. Kwoty stawek znajdują się na stronie internetowej.

#PNWM #aktywność #prawa #ngo #rasizm #szkoła #młodzież #inicjatywy #organizacje #osoby

stopka strony