Granty -

Wspólnie dla dziedzictwa


Program służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Program ma dwa cele strategiczne:
- wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami;
- wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:
 

  • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  • działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
  • prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
wyłącznie organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie
Maksymalna kwota dotacji - 80 000 zł, minimalna - 5 000 zł. Dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu Zadania. Wnioskodawca może zadeklarować we Wniosku wkład własny na realizację Zadania.

Budżet programu: 2 300 000 zł

Wnioskowanie:

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – www.witkac.pl 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Zadanie może być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 października 2022 roku. 

Strona konkursu.

Do pobrania:
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2022
Instrukcja wypełniania wniosku WDD 2022

Szczegółowych informacji udziela w godz. 12.00-16.00 (pn – pt):
Renata Olech – koordynator programu
(022) 826 02 39 wew. 112
(+48) 506 364 492
rolech@nid.pl

#kultura #ngo #wolontariat #młodzież

stopka strony