Granty -

Wspólnie dla dziedzictwa


Program wspierający identyfikację, dokumentację, upowszechnianie oraz społeczne zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem narodowym

Program wpisuje się w polską edycję organizowanych co roku Europejskich Dni Dziedzictwa (pierwsza połowa września). Na wyższą ocenę mogę liczyć projekty, które zakładają zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach EDD.
W realizacji zadania wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy.

Program ma dwa cele strategiczne:
- wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
- wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym;

Kluczowe działania określone w programie nastawione są na osiągnięcie celów operacyjnych do których należą głównie:
- animowanie działalności społeczenej (m.in. rozwijanie idei wolontariatu i podnoszenie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych);
- aktywizacja i włączanie społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz dziedzictwa narodowego;
- wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym;
- podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Zadania realizowane w ramach programu powinny być skierowane głównie do społeczności lokalnych i obejmować m.in.:
- prace porządkowe przy zabytkach;
- działania przy identyfikowaniu, inwentayzowaniu i dokumentownaiu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego);
- działania zmierzające do wzmocnienia praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związancych z przekazami ustnymi;
- działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe.

Kto może ubiegać sie o dofinansowanie
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego (organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210);

Dofinansowanie
Maksymalna kwota dotacji - 80 000 zł, minimalna - 5 000 zł (dofinansowanie nie może przekroczyć 85% planowanego budżetu). Jeden wnioskodawca może złozyć maksymalnie 2 wnioski.

Budżet programu: 700 000 zł

Więcej informacji na stronie organizatora.

#kultura #ngo #wolontariat #młodzież