News -

Dobre efekty Programu Kultura

Unijny Program Kultura 2007-2013 odgrywa kluczową rolę w zachowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej. Chroni też i wzbogaca dziedzictwo państw UE. Tak brzmią najważniejsze wnioski ze śródokresowej ewaluacji programu.
Celem ewaluacji była ocena stanu realizacji programu i stopnia, w jakim udało się osiągnąć jego cele, a także sformułowanie wniosków, które posłużą przygotowaniu i wdrożeniu wszelkich programów dotyczących kultury w przyszłości.

Ewaluacja pokazała, że Program Kultura odgrywa szczególną rolę w stymulowaniu transgranicznej współpracy, promowaniu wzajemnego uczenia się (peer learning), profesjonalizacji sektora oraz w ułatwianiu dostępu do dzieł kultury w innych krajach. Pośrednio przyczynia się również do lepszego samopoczucia Europejczyków, co ma duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, zwiększania się liczby miejsc pracy oraz dla powstawania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Raport można przeczytać na stronie http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/evaluation/interim_evaluation_report.pdf
stopka strony