News -

Grant na wspieranie rozwoju nauczycieli

Komisja Europejska będzie przez cztery lata współfinansować działalność międzynarodowej sieci organizacji, działającej na rzecz nauczycieli i kadry zarządzającej. Nabór wniosków właśnie trwa.


Celem inicjatywy jest wzmocnienie europejskiej współpracy między władzami publicznymi, organizacjami zrzeszającymi praktyków oraz uczelniami, instytutami naukowymi, fundacjami i innymi podmiotami w zakresie wspierania jakości i profesjonalizacji zawodów związanych z nauczaniem, w tym wspierania rozwoju samych nauczycieli i kadry zarządzającej edukacją.

Szansę na podpisanie porozumienia z Komisją Europejską mają sieci o szerokim zasięgu działania (co najmniej 15 krajów UE) i zróżnicowanym charakterze zaangażowanych instytucji i stowarzyszeń: od działających w sferze polityki, po te zajmujące się działalnością praktyczną i badawczą. Głównym obszarem zainteresowania członków sieci powinna być ogólna edukacja dzieci i młodzieży (w wieku od 0 do 18 lat).

Z wybranym oferentem Komisja zawrze czteroletnią ramową umowę o współpracy, gwarantującą coroczne granty na działalność. Ogólny budżet na współfinansowanie sieci w 2017 r. oszacowano na 300 tys. euro. Grant UE może pokryć do 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać do 22 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony