News -

Gwarancje dla Młodzieży - konkurs centralny

Instytucje rynku pracy oraz podmioty zajmujące się wspieraniem rodzin, osób samotnych i młodzieży mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów aktywizacji osób młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji.Celem inicjatyw powinno być wspieranie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodzieży w wieku od 15 do 29 lat – niepełnosprawnej lub bezrobotnej, biernej zawodowo i nieuczestniczącej w kształceniu i szkoleniu.

Do tej grupy należą m.in. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i szkolno-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku od momentu opuszczenia placówki), a także matki przebywające w domach samotnej matki i in.

Wnioski mogą składać instytucje rynku pracy, podmioty zajmujące się wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, domy samotnej matki i centralny Zarząd Służby Więziennej.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 500 tys. zł, maksymalna 2 mln zł. Minimalny wkład własny to 5 proc. wartości projektu. W ramach obecnego konkursu przewiduje się wsparcie co najmniej 2882 osób (cały budżet programu ot 50 mln zł).

Wnioski przyjmowane będą do 15 czerwca 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w bazie Eurodesku.

 

stopka strony