News -

Jak zatrzymać młodzież w szkołach

Chcesz wiedzieć, co robią kraje Europy, by zapobiegać zjawisku wczesnego kończenia nauki i szkoleń? Zajrzyj do wspólnego raportu sieci Eurydice i Cedefop.


Publikacja zatytułowana „Wczesne kończenie nauki i szkoleń: strategie, polityka i działania” przedstawia typy działań, które są podejmowane w poszczególnych krajach w celu ograniczania skali tego zjawiska.

Wskazuje również na rolę poradnictwa edukacyjno-zawodowego i współpracy międzysektorowej we wsparciu uczniów zagrożonych zbyt wczesnym kończeniem nauki.

Celem raportu jest wsparcie wysiłków państw członkowskich i Komisji Europejskiej polegających na monitorowaniu projektowanych i wdrażanych działań, strategii i polityki edukacyjnej.

Raport zawiera dane ze wszystkich państw członkowskich UE oraz z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. 

Polskojęzyczna wersja opracowania dostępna jest na stronie Eurydice.

stopka strony