News -

Kraje UE muszą się wziąć do roboty

Unia Europejska nie osiągnie swoich celów w dziedzinie edukacji, jeśli kraje członkowskie nie zwiększą swoich wysiłków – ostrzega europejska komisarz ds. edukacji i kultury.


Androulla Vassiliou spotkała się z ministrami edukacji krajów członkowskich UE 14 lutego. Wezwała ich do wyznaczenia bardziej ambitnych celów związanych ze szkolnictwem, inaczej – jej zdaniem – nie uda się zrealizować strategii Europa 2020, która przewiduje m.in. zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację i zwiększenie liczby absolwentów. Komisarz ds. edukacji podkreśliła też znaczenie decyzji Rady Europejskiej, która uznała, że ustalając unijne wydatki priorytetowo powinno się traktować inwestycje w dziedziny prorozwojowe – takie jak edukacja, badania i innowacje. Ministrowie poznali również szczegóły unijnej inicjatywy „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”. By osiągnąć jej cele, Komisja uruchomi w najbliższych latach kilka nowych działań – powstanie m.in. EU Skills Panorama, narzędzie, dzięki któremu będzie wiadomo, jakie umiejętności będą potrzebne na rynku pracy w przyszłości. Więcej o spotkaniu na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/81&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en