News -

Młodzi w obliczu zmian klimatu

Taki jest temat przewodni najnowszego Światowego Raportu na temat Młodzieży 2010, opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


W publikacji podkreślono istotną rolę młodzieży w kwestii zmian klimatycznych oraz zawarto sugestie, jak młodzi ludzie mogą stać się – indywidualnie lub wspólnie – rzecznikiem reform służących łagodzeniu skutków zmian klimatycznych i dostosowaniu się do nich. Raport ma pomóc młodzieży i jej organizacjom w zdobyciu niezbędnej wiedzy i zachęcić do większego zaangażowania w walkę z zagrożeniem, jakim są zmiany klimatu. Więcej na stronie http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/WYR2010Final%20online%20version.pdf
stopka strony