News -

Na pulsie mobilności

Postępy w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne opisano w najnowszym raporcie „Mobility Scoreboard”, wydanym przez Komisję Europejską.


Raport przygotowały sieć Eurydice (część dotycząca szkolnictwa wyższego) oraz ośrodek CEDEFOP (w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych).

W dokumencie poświęconym szkolnictwu wyższemu opisano sześć wskaźników:
 - dostęp do informacji i poradnictwo;
 - przygotowanie językowe;
 - kontynuacja pomocy materialnej i kredytów studenckich podczas studiów zagranicznych;
 - wsparcie dla studentów ze środowisk defaworyzowanych;
 - uznawalność efektów kształcenia i kwalifikacji.

Dane z obu raportów wykorzystano do stworzenia interaktywnych infografik, dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dzięki nim można szybko zapoznać się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.

Publikacja raportu Mobility Scoreboard to element wdrażania przyjętej w 2011 r. przez Radę UE rekomendacji „Youth on the move”, zakładającej wspieranie mobilności młodych Europejczyków. 

Więcej informacji na stronach: EACEA oraz na stronie Eurydice.

stopka strony