News -

Powstanie sieć na rzecz alfabetyzacji

Komisja Europejska chce wesprzeć tworzenie Europejskiej sieci krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją. Zainteresowane podmioty już mogą zgłaszać swoje projekty.
Projektowana sieć działać ma na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i analizowania informacji w zakresie alfabetyzacji oraz wymiany rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii oraz inicjatyw propagujących umiejętność czytania i pisania, w świetle celu wyznaczonego w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), jakim jest zmniejszenie do 2020 r. liczby osób osiągających słabe wyniki w czytaniu.

Celem zaproszenia jest pogłębienie współpracy między europejskimi fundacjami i stowarzyszeniami, ministerstwami i innymi organizacjami działającymi w dziedzinie alfabetyzacji. Wnioskodawcy muszą przedstawić program prac zawierający opis konkretnych działań i wyników propnowanych na rzecz osiągnięcia celów określonych w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków. W programie prac należy zawrzeć konkretne cele, wskaźniki oraz harmonogram.

W zakres proponowanego programu muszą wchodzić następujące działania:
— gromadzenie danych dotyczących poszczególnych państw,
— ułatwianie wymiany dobrych praktyk,
— inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości,
— współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie alfabetyzacji na szczeblu zarówno krajowym, jak i unijnym w celu propagowania efektywnej polityki na rzecz alfabetyzacji.

Sieć powinna obejmować co najmniej 20 krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”. Całkowity budżet wynosi maksymalnie 3 mln euro na lata 2013-2015. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. kosztów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 29 sierpnia 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/education/calls/s0513_en.htm
stopka strony