News -

Przykazania z Gödöllo

Ponad 100 decydentów oraz przedstawicieli organizacji młodzieżowych z całej Europy spotkało się w węgierskim Gödöllo, by dyskutować o polityce wobec młodych ludzi. Efektem konferencji jest lista ośmiu rekomendacji dla przywódców Europy.


Było to już trzecie – i ostatnie – spotkanie w ramach Ustrukturyzowanego Dialogu z młodzieżą, zorganizowane podczas Tria Prezydencji Hiszpanii, Belgii i Węgier. Uczestnicy konferencji przyjęli osiem politycznych zaleceń i propozycji działań, które mają usprawnić realizowane w Europie strategie dotyczące zatrudnienia młodzieży. Rekomendacje dotyczą m.in. przechodzenia z etapu edukacji na rynek pracy, zabezpieczenia społecznego i uznawania kompetencji. Wskazują organizacje młodzieżowe jako głównych inicjatorów edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz promotorów większej mobilności poza obszarem edukacji formalnej. We wnioskach z konferencji uczestnicy Ustrukturyzowanego Dialogu wezwali do zapewnienia stabilnego, długoterminowego finansowania dla swojej działalności – tak by móc zapewnić młodzieży umiejętności i kompetencje umożliwiające odgrywanie przez nią aktywnej roli społecznej i ułatwić jej wejście na rynek pracy. Te dwa zadania są ważnym krokiem w celu osiągnięcia zamierzeń strategii „Europa 2020” i zbudowania Wspólnoty konkurencyjnej, stabilnej i opartej na wiedzy. Konkluzje konferencji zostaną wykorzystane jako podstawa Rezolucji Rady w sprawie Ustrukturyzowanego Dialogu, która ma być przyjęta przez UE w maju 2011 r. Treść wniosków znaleźć można na stronie: http://eu2011.mobilitas.hu/userfiles/file/Outcomes%20Budapest%20EU%20Youth%20Conference.pdf Więcej informacji na temat Konferencji Młodzieżowych UE dostępnych jest na stronie: http://eu2011.mobilitas.hu/the_outcomes_of_the_eu_youth_conference_in_hungary
stopka strony