News -

Stypendia Fundacji Indentitas

Trwa konkurs stypendialny dla studentów kierunków humanistycznych. Do zdobycia jest nawet 20 tysięcy złotych!


Celem przedsięwzięcia jest wspieranie studentów III, IV i V roku kierunków humanistycznych – w szczególności młodych pisarzy i naukowców zajmujących się literaturą i naukami humanistycznymi. Osoby ubiegające się o stypendium powinny przedłożyć pracę poświęconą tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej lub grupowej.

Do prac dołączyć należy streszczenie projektu (nie więcej niż cztery strony formatu A4), opinię opiekuna naukowego (lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora), informację o średniej ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu).

Mile widziane będzie również potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych oraz kserokopie lub skany otrzymanych nagród bądź stypendiów.

Zarząd Fundacji przyzna od jednego do dziesięciu stypendiów, z których każde wyniesie od 3 do 10 tys. zł.

Termin składania prac mija 13 marca 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Fundacji Identitas oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony