Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Darmowy angielski dla uczniów


Dzięki programowi Youngster uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z terenów wiejskich mogą podszkolić język.

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach, są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu

Formalności aplikacyjne

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ UDZIAŁU wraz z INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU.

Wymogi, jakie musi spełnić szkoła i gmina, by przystąpić do programu:

  • szkoła zlokalizowana na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (wioski i miasta do 5 tys. mieszkańców);
  • gmina zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela;
  • gmina rozwiąże problem dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne (jeżeli będzie to wymagało zorganizowania dodatkowych dowozów);
  • gmina wskaże nauczyciela, który zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznym i będzie prowadził zajęcia z uczniami.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji w bazie grantów.

stopka strony