Weź udział -

Opublikowane przez: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Logo

Aktywizacja zawodowa młodych - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!


Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020.

Kto może aplikować

 • osoby w wieku 15- 29 lat,
 • zamieszkałe na terenie miasta Kraków,
 • osoby niepracujące,
 • osoby bierne i bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane/niezarejestrowane w urzędach pracy, stanowiące grupę reemigrantów/imigrantów,
 • młodzież pozostającą poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET),
 • osoby pracujące/uczące się, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

Jaką pomoc można otrzymać

W ramach projektu udzielana jest pomoc związana z powrotem na rynek pracy, ze zdobyciem nowych kwalifikacji lub odbyciem stażu zawodowego i szkolenia.

Zapewniana jest fachowa pomoc doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.

Kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • 3-miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • kursów/szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • refundacji kosztów dojazdu,
 • refundacji opieki nad osobami zależnymi.

MAM POWER. MAM PRACĘ – WSPIERAMY AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ MŁODYCH!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Patrycja Kwapik
e-mail: pkwapik@kolping.pl
tel: 48692909771
Marta Pieczątka
e-mail: mpieczatka@kolping.pl
tel: 48124187767

Oferta pochodzi ze strony: https://mamprace.kolping.pl/

stopka strony