Granty -

Akademia Talentów - program stypendialny


Trwa rekrutacja do programu stypendialnego dla utalentowanych uczniów i studentów z dużych rodzin. 

Cel

Akademia Talentów to program rozwoju skierowany do utalentowanych studentów pochodzących z dużych rodzin. Program ma na celu wspierać alumnów w usamodzielnieniu, osiąganiu celów zawodowych ale także uwrażliwić ich na dobro społeczne.

Zasady

Program każdej edycji składa się z trzech filarów:

 1. Stypendium – wsparcie finansowe oraz opieka mentorów
 2. Letnia Akademia Talentów – tygodniowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy w formie szkoły liderów
 3. Klub Absolwenta – program wsparcia alumnów w ich dalszej drodze zawodowej (wsparcie mentorów, staże zawodowe, rekomendacje). Absolwenci będą mogli także aktywnie współtworzyć przyszłe edycje Akademii.

Kto może aplikować

Kandydatem do ubiegania się o stypendium może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 • Na dzień składania wniosku ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 26 lat,
 • Posiada status studenta,
 • Pochodzi z rodziny wielodzietnej (tj. rodzina z co najmniej trójką dzieci),
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada osobisty rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników,
 • Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line,
 • Nie była stypendystą poprzednich edycji Programu.

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny oraz regulamin są dostępne na stronie Programu. 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

 • skany zaświadczeń o osiągnięciach i aktywności społecznej (z ostatnich 2 lat);
 • skany listów rekomendacyjnych.

Dofinansowanie

Ilość udzielonych stypendiów będzie uzależniona od wsparcia partnerów oraz zebranych środków finansowych.

Stypendium przyznawane jest w formie finansowej lub rzeczowej. 

Dodatkowe informacje

Ze stowarzyszeniem można kontaktować się wyłącznie poprzez adres e-mail stypendia@3plus.pl. Odpowiedź zostanie udzielona tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem

#programstypendialny #stypendia #młodzież #studenci

stopka strony