Diamentowy Grant.


Program przyznający środki finansowe na realizację badań naukowych przez wybitnych studentów - również tych, którzy kształcili się na uczelniach zagranicznych.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Grant każdego roku przyznawany jest 100 osobom. Dziedziny objęte programem grantowym to: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.

Kto może składać wniosek:
- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
- instytuty badawcze,
- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone.
Wnioski składają kierownicy ww. jednostek

Dofinansowanie
Maksymalna wysokość grantów, o jaką ubiegać się będą młodzi badacze, została dostosowana do specyfiki różniących się od siebie dyscyplin naukowych. Do 180 tys. zł na swoje projekty mogą otrzymać m.in. osoby zajmujące się naukami humanistycznymi i społecznymi. W przypadku nauk technicznych, ścisłych i o życiu kwota ta wynosi 220 tys. zł. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla laureata to 2500 zł.

Kryteria oceny wniosku:
a. wartość naukowa projektu
b. wybitne osiągnięcia
c. osiągnięcia naukowe
d. osiągnięcia artystyczne
e. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań
f. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie Wnioskodawcy

Budżet programu: ok. 20 mln zł na edycję.

Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy.


Więcej informacji na stronie koordynatora

#badania #stypendia #studenci

stopka strony