Dzieci Kapitana Nemo


Granty na projekty historyczne adresowane do uczniów szkół publicznych, realizowane w gminach do 100 tys. mieszkańców, które przybliżą młodzieży postaci wybitnych, mniej znanych Polaków.
 

Cel

Celem programu jest przypomnienie i ocalenie od zapomnienia sylwetek Polaków żyjących w XIX i XX wieku, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Ich sukcesy powinny stać się przykładem i inspiracją dla młodych rodaków.

Zasady

Zgłaszane projekty historyczne mogą dotyczyć sukcesów osiąganych w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych czy biznesowych. Projekt nie powinien jednak dotyczyć postaci powszechnie znanych: przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych, dowódców wojskowych.

Odbiorcy
Projekty powinny być skierowane do uczniów szkół publicznych, podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujących gminy do 100 tys. mieszkańców
 

Projekt może być realizowany w formie:
- warsztatów;
- lekcji tematycznych;
- wystaw;
- gier terenowych;
- gier miejskich, planszowych itp.
 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
- przygotowanie zajęć, warsztatów;
- zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych itp.;
- koordynację projektu;
- koszty księgowości.

Organizator przyzna maksymalnie 30 grantów. Wyniki zostaną ogłoszone 24 czerwca, do godz. 18.
 

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą starać się:
- fundacje, stowarzyszenia;
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
- biblioteki publiczne;
- domy kultury.
 

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się poprzez formularz online.
 

Dofinansowanie

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 15 000 zł.

Idea projektu

Planując powieść „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” Juliusz Verne początkowo chciał, aby tytułowym kapitanem Nemo był polski powstaniec, który dzięki swoim niezwykłym talentom buduje łódź podwodną i mści się na dawnych carskich oprawcach. Ostatecznie jednak kapitan Nemo Polakiem nie został, bo pomysł ten wyperswadował Verne'emu jego wydawca, który bał się stracić duży rynek zbytu, jakim była ówczesna Rosja. Niemniej jednak w tej historii zawiera się tęsknota za nieopowiedzianymi biografiami naszych rodaków, którzy z dala od ojczyzny dokonywali rzeczy wielkich. Medycyna, prawo, przemysł, przedsiębiorczość, to tylko niektóre z dziedzin, w których Polacy dokonywali przełomów, mimo wielu przeciwności. Wszyscy znamy historię i losy Marii Curie Skłodowskiej. Ale kto słyszał o losach eksploratorów, odkrywców i badaczy, o których nie pisze się w podręcznikach? 

Projekty historyczne mają o nich przypomnieć.

Więcej informacji