Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 – Projekty mobilności kadry


Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą.

Cel

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem projektów mobilności kadry edukacji szkolnej jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania realizowane w ramach programu
• Wymiany nauczycieli: projekty dające możliwość nauczania w szkole partnerskiej za granicą;
• Szkolenia kadry edukacyjnej – wsparcie  rozwoju zawodowego nauczycieli, dyrektorów i innych osób zatrudnionych w szkole w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych,
• stażu typu job shadowing, polegającego na  obserwacji pracy osób zatrudnionych  w zagranicznej szkole partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej.

Uczestnicy
- Kadra przedszkolna i szkolna (ucząca lub nie) pracująca w danej placówce oświatowej i zaangażowana w strategiczny rozwój szkoły: m.in. nauczyciele, dyrektorzy, bibliotekarze, psychologowie.
- Pracownicy lokalnych lub regionalnych organów prowadzących szkoły oraz podmiotów koordynujących szkoły, kierujący krajowym konsorcjum w ramach projektu mobilności, zaangażowani w politykę szkolną, rozwój szkolnictwa oraz inne działania o strategicznym znaczeniu dla sektora edukacji szkolnej.
Wszyscy uczestnicy muszą pozostawać w stosunku pracy z wysyłającą organizacją.

Rekrutacja
- Organizacja wysyłająca (aplikująca) musi być szkołą, która rekrutuje uczestników.
- Organizacja goszcząca może być szkołą lub organizacją publiczną/prywatną działającą w sektorze rynku pracy lub edukacji, szkoleń i młodzieży. Są to m.in.:
  • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
  • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
  • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
  • instytuty badawcze;
  • fundacje;
  • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
  • organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy;
  • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego;
  • organizacje prowadzące szkolenia i kursy.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata. Mobilność musi odbywać się za granicą.

Dofinansowanie
• koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
• koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
• wsparcie na indywidualne na koszty utrzymania, w zależności od kraju docelowego i długości pobytu;
• opłaty za kursy i szkolenia;
• koszty specjalne związane z udziałem osób niepełnosprawnych finansowane są w 100 proc.

Uwaga: wyjazd nauczyciela do szkoły partnerskiej w celu zdobycia doświadczenia zawodowego lub szkolenia może być częścią projektu strategicznego.

Państwa uczestniczące w programie
• 27 krajów członkowskich UE
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia, Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

W przypadku niewykorzystania funduszy możliwa jest druga runda naboru, z terminem aplikowania 1 października 2020 r.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#kształcenie #stypendia #szkoła #nauczyciele #szkolenia