Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry


Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na obserwację pracy, nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach - w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą.

Cel

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem projektów mobilności kadry edukacji szkolnej jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Rodzaje projektów:
Projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo. Czas trwania projektów – od 6 do 18 miesięcy.
Projekty akredytowane: tylko dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+. Czas trwania projektów – od 15 do 24 miesięcy. 

Działania realizowane w ramach programu

 • Obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (trwające od 2 do 365 dni).
 • Kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni, opłaty za udział w kursach będą ograniczone do 10 dni na uczestnika).

Mobilność fizyczną można też łączyć z działaniami wirtualnymi, przy czym minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do mobilności fizycznej. 

Uczestnicy

 • nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej szkoły oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora edukacji szkolnej, którzy nie są nauczycielami.
 • uprawnieni pracownicy, którzy nie są nauczycielami, to kadra pracująca w edukacji szkolnej – w szkołach (np. asystenci nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) albo w innych organizacjach zajmujących się edukacją szkolną (np. wizytatorzy szkolni, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za edukację szkolną itp.).

Uczestnicy muszą być zatrudnieni w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne i wewnętrzne osoby prowadzące szkolenia w miejscu pracy, eksperci lub wolontariusze).

Kto może złożyć wniosek

 • szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim,
 • lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej.

Rekrutacja

- Organizacja wysyłająca (aplikująca) musi być szkołą, która rekrutuje uczestników.

- Organizacja goszcząca może być szkołą lub organizacją publiczną/prywatną działającą w sektorze rynku pracy lub edukacji, szkoleń i młodzieży. Są to m.in.:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego,
 • organizacje prowadzące szkolenia i kursy.

Dofinansowanie

 • wsparcie organizacyjne,
 • opłaty za kursy i szkolenia,
 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie procesu włączenia osób o mniejszych szansach,
 • wizyta przygotowawcza,
 • wsparcie językowe,
 • koszty nadzwyczajne (dot. zabezpieczenia finansowego, wysokich kosztów podróży, koszty wizy, zezwolenie na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego)

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie  (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

UWAGA: w ramach programu wnioski składać mogą tylko upoważnione szkoły i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. 

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#kształcenie #stypendia #szkoła #nauczyciele #szkolenia

stopka strony