FARE: małe granty na walkę z dyskryminacją


Granty do 500 euro przyznawane przez sieć FARE na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją, na stadionach i poza nimi, w trakcie Football People Weeks.

Program małych grantów sieci FARE (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

Cele
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kto może aplikować
Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub nieformalnych grup lub organizacji, które chcą walczyć z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią. 
 

Zasady i termin realizacji grantów
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, które odbywają się zwykle w październiku.

Tematyka i priorytety
Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. 
 

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej
2. Promowanie różnorodności
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu
5. Piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
- realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
- uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
- wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
- festiwale filmowe,
- inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

Na stronie organizatora można znaleźć przykłady działań z poprzednich edycji.

Kwoty dofinansowania 
W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

Formalności aplikacyjne
Formularz do przesyłania zgłoszeń jest dostępny na tej stronie.

Więcej informacji

#aktywność #prawa #ngo #rasizm #sport #inicjatywy #organizacje #osoby

stopka strony