Granty -

Infrastruktura domów kultury - program rządowy MKiDN


Dotacje na projekty z zakresu infrastruktury domów kultury przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Efektem procesu modernizacji infrastruktury ma być:
– wprowadzenie wysokich standardów działalności,
– stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych,
– dążenie do zwiększenia roli w przestrzeni publicznej i w pobudzaniu aktywności obywatelskiej.

Kto może aplikować

 • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej
  instytucji kultury;
 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy
  kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których
  mowa powyżej.

Zasady

Rodzaje kwalifikujących się działań:

 1. roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych;
 2. zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
 3. przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności oraz analizy oddziaływania na środowisko.

Zadania powinny być:
– zgodne z planem rozwoju danego podmiotu,
– przyczyniać się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego i poprawy stanu infrastruktury kultury,
– zwiększać dostęp do oferty kulturalnej i podnosić jej atrakcyjność,
– przyczyniać się do wdrażania nowoczesnych technologii,
– wzmacniać działalność o charakterze ponadregionalnym.

Program dopuszcza również finansowanie zadań interwencyjnych (np. związanych z koniecznością zakończenia wieloletnich inwestycji, likwidacją skutków zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych). Projekty mogą trwać od 1 do 3 lat.

Formalności aplikacyjne

Wymagane jest złożenie wniosku elektronicznego w systemie EBOI

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w programie, do limitu są wliczane wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim.

Dofinansowanie

Dofinansowanie na każdy rok realizacji zadania wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł. Wymagany wkład własny na poziomie 20-50% (w uzasadnionych przypadkach 0%).

Budżet

Budżet na rok 2024 wynosi 8 272 000 zł.

#DomKultury #OśrodekKultury #CentrumKultury #Biblioteki #SamorządoweInstytucjeKultury #JST #MKiDN #Dotacje #Infrastruktura #Rozbudowa #Inwestycje #ZakupWyposażenia

stopka strony