InwestorJa


InwestorJa to program grantowy promujący projekty edukacyjne związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych i kompetencji liderskich.

Kto może aplikować

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy)

Zasady

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
 • koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
 • maksymalna kwota jednego grantu wynosi 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);

Formalności aplikacyjne

Złóż wniosek w generatorze na stronie:
generator.empiriaiwiedza.pl

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony