Kierunek Sukces


Program ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Cel

Program ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do:

 • podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
 • kształtowania umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
 • rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
 • rozbudzania i wzmacniania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
 • doskonalenia umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

Zasady

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;

Kto może aplikować

W Konkursie mogą brać udział: 

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, szkoła);
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury w szczególności biblioteki;
 • domy kultury.

Formalności aplikacyjne

Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie w Konkursie jest złożenie Wniosku w wersji elektronicznej poprzez generator Wniosków.

Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.  

Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu tylko jeden Wniosek. 

Dofinansowanie

Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 25 000,00 zł.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę.

Budżet

Łączna pula Dofinansowań przewidziana w Konkursie nie przekroczy 500 000,00 zł.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin konkursu.

#kieruneksukces #grant #edukacjafinansowa #edukacjaekonomiczna

stopka strony