Konkurs dotacyjny - Media dla demokracji


Dotację można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcję ochrony porządku demokratycznego.

Zasady

Dotacje przyznane w konkursie będą przeznaczone na: 

 • kontrolowanie władzy, instytucji publicznych, biznesu i innych uczestników debaty publicznej;
 • stwarzanie przestrzeni do merytorycznej wymiany opinii i punktów widzenia na sprawy publiczne osób i instytucji reprezentujących różne światopoglądy;
 • dostarczanie wiarygodnej i sprawdzonej informacji

Dotacje będą przyznane na realizację projektów, których odbiorcami będzie co najmniej 5 redakcji lub wydawców i/lub dziennikarze/ki związani/e z co najmniej 5 redakcjami lub wydawcami. Zasada ta dotyczy każdego z projektów, a więc każdy z dotowanych projektów musi swoim zasięgiem obejmować co najmniej taką grupę odbiorców. 

Dotację można przeznaczyć na: 

a) działania służące wzmocnieniu dziennikarstwa śledczego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, 

b) działania służące nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji (sieciowaniu) oraz wymianie doświadczeń między dziennikarzami, wydawcami i redakcjami,

c) działania edukacyjno-rozwojowe skierowane do środowiska dziennikarskiego w tym np. uruchomienie programu stażowego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek mediów lokalnych i obywatelskich w innych redakcjach (w tym na poziomie centralnym),

d) działania rzecznicze zmierzające do przyjęcia lub modyfikacji prawa lub ogólnokrajowych polityk publicznych dotyczących funkcjonowania mediów,

e) działania strażnicze i interwencyjne: monitorowanie działań i decyzji instytucji publicznych, które mają wpływ na działalność mediów, 

f) inne działania skierowane do szerszego grona mediów lokalnych i/lub obywatelskich, które wspierają pełnienie przez nie wspomnianych wyżej funkcji, kluczowych z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego 

Priorytetowo traktowane będą projekty, których istota polega na stworzeniu lub wzmocnieniu względnie trwałych mechanizmów sprzyjających współpracy międzyredakcyjnej.

Kto może aplikować

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia rejestrowe lub związki stowarzyszeń, które spełniają poniższe warunki: 

 • mają poparcie innych organizacji i/lub redakcji, wyrażone w postaci co najmniej 3 pisemnych rekomendacji od 3 różnych działających w Polsce podmiotów,
 • w chwili składania wniosku są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy,
 • przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2021,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków_iń,
 • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • żaden z członków_iń organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z Partnerem/Partnerami.

Formalności aplikacyjne

Formularz wniosku wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego wypełnienia znajduje się na stronie internetowej Programu w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs Media dla demokracji 

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 października 2022.

Dofinansowanie

 • minimalna kwota dotacji na realizację projektu: 70 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji na realizację projektu: 137 500 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji na rozwój instytucjonalny: 12 500 EUR,
 • czas realizacji: od 10 do 18 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy.

Z dotacji można pokryć: 

 • wydatki bezpośrednie – związane z realizacją projektu oraz rozwoju instytucjonalnego,
 • wydatki pośrednie – maksymalnie do wysokości 15% kosztów wynagrodzeń personelu przypisanego do projektu i rozwoju instytucjonalnego.

Budżet

Kwota przeznaczona na dotacje w konkursie wynosi 750 000 EUR i może zostać powiększona o niewykorzystane środki z konkursu na dotacje instytucjonalne. 

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin.

Kontakt: z zespołem Fundacji Stocznia, która odpowiada za organizację konkursu. Można to zrobić mailowo: aktywniobywatele@stocznia.org.pl lub telefonicznie: 500 142 994.

#dotacja #konkurs #mediadlademokracji #funduszenorweskie

stopka strony