Lokalne Partnerstwa PAFW


Organizacje i instytucje działające w gminach do 50 tys. mieszkańców mają szansę na stworzenie partnerstwa na rzecz dobra wspólnego i realizację projektu ważnego dla lokalnej społeczności. W ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” mogą wziąć udział w tutoringu, a następnie zdobyć grant do 20 tysięcy złotych na partnerskie  działania. 

Program adresowany jest do lokalnych społeczności z gmin do 50 tysięcy mieszkańców, które wykazują najwyższą aktywność w realizacji różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz osobami w nie zaangażowanymi.

Cel ten osiągany jest przez partnerstwa zawiązywane w Programie dzięki realizacji wspólnych projektów.  

Trzon każdego partnerstwa stanowi Grupa Inicjatywna. Tworzą ją  liderki i liderzy społeczni oraz organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki czy instytucje kultury. Na późniejszym etapie dołączają do nich inni aktorzy życia społecznego: samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i lokalne media. W podejmowanych działaniach wykorzystywana jest metoda animacji społeczności lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

Zasady

W Programie ogłaszane są dwa konkursy:

  • ogólnopolski, zamknięty konkurs grantowy skierowany  do beneficjentów programów PAFW, którzy na przestrzeni ostatnich czterech lat zrealizowali w swoich społecznościach lokalnych, działających na obszarze gmin do 50 tys. mieszkańców projekty w ramach co najmniej czterech różnych programów PAFW;
  • ogólnopolski, otwarty konkurs grantowy, na start-up granty, skierowany do samozawiązujących się Grup Inicjatywnych/partnerstw (dalej: konkurs otwarty), które realizowały przedsięwzięcia PAFW, jak i do takich, których żaden z członków nie był beneficjentem PAFW. 

Konkurs otwarty – poznaj etapy

Konkurs otwarty jest adresowany do Grup Inicjatywnych, składających się z co najmniej trzech podmiotów, współpracujących ze sobą na terenie jednej lub więcej gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Mogą to być organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki czy instytucje kultury. W późniejszym etapie budowania partnerstwa do Grupy Inicjatywnej dołączają samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i  lokalne media.

W ramach konkursu otwartego przewidziano dwa etapy: udział w 3-miesięczynym programie tutoringu, a następnie ubieganie się o start-up granty w wysokości do 20.000 zł. Pula w konkursie otwartym wynosi 80.000 zł. Przyznane zostaną maksymalnie 4 start-up granty.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić się do udziału w tutoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

i wysłać go w wersji elektronicznej na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl  w terminie do 14 marca 2022 roku.

Do udziału w programie tutoringu zaproszonych zostanie 6 wybranych Grup Inicjatywnych. Program tutoringu obejmuje: szkolenie z metody animacji społeczności lokalnych, mini-granty na przeprowadzenie lokalnej diagnozy i konsultacji społecznych w wysokości 3 tysięcy złotych oraz wsparcie ekspertów i animatorów, udział w szkoleniach, webinariach.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje

Więcej o programie:

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/o-programie/

Dodatkowych informacji na temat konkursu oraz programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” udzielają:

Emilia Dmochowska: e.dmochowska@filantropia.org.pl, (22) 622 01 22 wew. 16,
Stanisław Głąbski: s.glabski@filantropia.org.pl, (22) 622 01 22 wew. 24

#partnerstwa #działanialokalne #inicjatywy #granty

stopka strony