Granty -

Mali Wielcy Odkrywcy


Program dla przedszkolaków mający wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Cel

Celem Programu jest: 

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń,
  • zainteresowanie nauką dzieci i wzbudzenie chęci poznawania otaczającego ich świata,
  • wspieranie nauczyciela w organizowaniu środowiska uczenia się dzieci – angażującego do eksperymentowania i doświadczania.

Kto może aplikować

W programie mogą wziąć udział przedszkola publiczne i niepubliczne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zasady

W Programie mogą uczestniczyć grupy przedszkolne zgłoszone przez swojego nauczyciela lub dyrektora przedszkola.

Pierwsze 150 przedszkoli, które zarejestruje się do programu otrzyma Pakiety Naukowe. W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią kompletny zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy. Pozostali uczestnicy będą mogli korzystać ze scenariuszy zajęć w wersji online. 

Program trwa od dnia 6 września 2021 r. do 31 maja 2022 r. i składa się z 3 (trzech) następujących etapów:  

  • I etap do 31 grudnia 2021 r. - dotyczy poznawania światła,
  • II etap do 28 lutego 2022 r. - dotyczy poznawania oddziaływania magnetycznego,
  • III etap do 30 kwietnia 2022 r. - dotyczy poznawania wody.

W ramach uczestnictwa w Programie nauczyciel sprawujący opiekę nad zgłoszoną grupą obowiązany jest: 

  • w okresie od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zorganizować i przeprowadzić zajęcia w przedszkolu, w oparciu o przekazane przez Organizatora materiały dydaktyczne (scenariusze i prezentacje multimedialne) przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat.
  • zaprezentować efekty pracy grupy dzieci zgłoszonej do Programu i złożyć raport na Platformie,
  • zapewnić salę dydaktyczną do realizacji zajęć w ramach Programu spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieniczne warunków pobytu uczniów w przedszkolu.

Formalności aplikacyjne

W celu przystąpienia do Programu należy: utworzyć konto użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego na stronie https://maliwielcyodkrywcy.pl podając dane przedszkola tj. nazwę, formę przedszkola (publiczne, niepubliczne), organ prowadzący lub podmiot prowadzący, adres, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu kontaktowego, liczbę dzieci biorących udział w Programie, wiek (rocznik) uczniów.

Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Strona konkursu.

Dodatkowe informacje

 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

Do Programu można przystąpić na każdym etapie do czasu jego zakończenia. 

stopka strony