Granty -

Mali Wielcy Odkrywcy


Program dla przedszkolaków mający wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Cel

Celem Programu jest: 

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń,
  • zainteresowanie nauką dzieci i wzbudzenie chęci poznawania otaczającego ich świata,
  • wspieranie nauczyciela w organizowaniu środowiska uczenia się dzieci – angażującego do eksperymentowania i doświadczania.

Kto może aplikować

W Programie mogą uczestniczyć grupy przedszkolne zgłoszone przez swojego nauczyciela lub dyrektora przedszkola.

Zasady

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. Do Programu można przystąpić na każdym etapie do czasu jego zakończenia. 

Pierwsze 450 przedszkoli, które zarejestruje się do programu otrzyma Pakiety Naukowe. W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią kompletny zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy. Pozostali uczestnicy będą mogli korzystać ze scenariuszy zajęć w wersji online. 

Program trwa od dnia 5 września 2023 r. do 31 maja 2024 r.

  • I etap do 31 grudnia 2023 r. - dotyczy poznawania wynalazków.
  • II etap do 29 lutego 2024 r. - dotyczy poznawania kuchennych eksperymentów.
  • III etap do 30 kwietnia 2024 r. - dotyczy poznawania powietrza.

W ramach uczestnictwa w Programie nauczyciel sprawujący opiekę nad zgłoszoną grupą obowiązany jest: 

  • w okresie od 1 października 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. zorganizować i przeprowadzić zajęcia w przedszkolu, w oparciu o przekazane przez Organizatora materiały dydaktyczne (scenariusze i prezentacje multimedialne) przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat.
  • zaprezentować efekty pracy grupy dzieci zgłoszonej do Programu i złożyć raport na Platformie,
  • zapewnić salę dydaktyczną do realizacji zajęć w ramach Programu spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieniczne warunków pobytu uczniów w przedszkolu.

Formalności aplikacyjne

W celu przystąpienia do Programu należy: utworzyć konto użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego na stronie Programu podając dane przedszkola tj. nazwę, formę przedszkola (publiczne, niepubliczne), organ prowadzący lub podmiot prowadzący, adres, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu kontaktowego, liczbę dzieci biorących udział w Programie, wiek (rocznik) uczniów.

Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

#przedszkola #przedszkole #przedszkolaki #nauka #nauczyciel #wparcie #scenariusze #zajęcia

stopka strony