Możemy więcej


Konkurs umożliwia dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zasady

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku. W konkursie możesz złożyć również projekt wieloletni. 

We wniosku należy zadeklarować wkład własny. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi w:

 • kierunku pomocy 1 – 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 2 – 1% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 3 – 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 4 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 5 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 6 – 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Kto może aplikować

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, które zarejestrowały się w Systemie iPFRON+ oraz :

 • w statusie posiadają zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – ten warunek badany jest tylko dla wniosków dotyczących treningów sportowych oraz organizacji imprez sportowych.

Formalności aplikacyjne

Wniosek o zlecenie realizacji zadań należy złożyć w systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: ipfronplus.pfron.org.pl

Rejestracja kont dla organizacji pozarządowych w Systemie iPfron+ opisana jest w niniejszym komunikacie

W systemie iPFRON+ w zakładce „WSPARCIE – DOKUMENTY” zamieszczono dodatkowe materiały – na przykład instrukcję, w której opisaliśmy jak prawidłowo wypełnić Tabelę budżetową w systemie iPFRON+. 

Dofinansowanie

Jeżeli organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty:

 • 100 000,00 złotych na jeden projekt, jeżeli składa wniosek wieloletni – limit będzie weryfikowany dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego;
 • 50 000,00 złotych dla kierunku pomocy 3;

Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych. 

Wnioskodawcą-Liderem może być wyłącznie organizacja, która realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 • 500 000,00 złotych - jeżeli organizacja dotychczas nie realizowała umów z PFRON, ale prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące.

Budżet

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie zaplanowano w 2024 roku 300 000 000,00 złotych. 

Dodatkowe informacje

Kontakt z pracownikami PFRON:

#pefron #aktywizacjazawodowa #aktywizacjaspołeczna #osobyzniepełnosprawnościami

stopka strony