Na dobry początek


Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

Cel

Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na: 

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu. 

Kto może aplikować

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • biblioteki publiczne;
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina).

Zasady

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek: 

1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie Projekty w zakresie stymulowania rozwoju, dzieci w wieku 3-9 lat; 

2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji, dzieci w wieku 2-5 lat. 

Realizacja Projektów zgłaszanych do Konkursu o Dofinansowanie powinna być w formie warsztatowej (cyklicznie), zaplanowana na okres minimum 120 dni, czyli od 4 do 6 miesięcy. Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się w formie online na stronie konkursu, w zakładce “Złóż wniosek”.

Dofinansowanie

Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 15 000,00 złotych.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektu,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 września 2022 r.

Opiekun projektu:

Marcel Kupis
mail: marcel.kupis@fundacjabgk.pl

#nadobrypoczątek #fundacjabgk #działaniadladzieci #warsztaty #wyrównywanieszans

stopka strony