Granty -

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych i średnich o wybitnych uzdolnieniach. 

Dofinansowane działania:
 

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych. Maksymalna kwota stypendium to 3500 zł brutto.

Uczestnicy mogą również wziąć udział w stażach badawczych na wybranych uniwersytetach, politechnikach czy w instytutach PAN (zapewnione są noclegi i wyżywienie).

Kto może składać wnioski w programie:
- potencjalni beneficjenci (uczniowie) rozwijający zainteresowania naukowe i humanistyczne, plastyczne, muzyczne i taneczne;
- szkoły;
- inne placówki edukacyjne;

Jak aplikować
Należy przesłać za pośrednictwem strony szczegółową wypowiedź kandydata dotyczącą jego osiągnięć, w oparciu o pytania zamieszczone na stronie (uczniowie o uzdolnieniach plastycznych, muzycznych i tanecznych sporządzają krótszy list), wraz ze skanami prac, dyplomów olimpiad itp. W przypadku uczniów o uzdolnieniach muzycznych potrzebna jest też opinia nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, a w przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić zestaw prac.

Więcej informacji i procedura aplikowania

#wyrównywanie #stypendia #szkoła #młodzież