Program stypendialny im. Stefana Banacha


Program podnoszący poziom wiedzy i wykształcenia obywateli wybranych państw oferujący stypendium na studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich.

Cel

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w Programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Zasady

Program umożliwia:

 • podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim (ścieżka polskojęzyczna) lub angielskim (ścieżka anglojęzyczna) w uczelniach publicznych i niepublicznych w dziedzinach objętych Programem,
 • uczestnictwo w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (ścieżka polskojęzyczna) lub letnim kursie języka i kultury polskiej (ścieżka anglojęzyczna) w ramach środków finansowych przyznanych przez Dyrektora NAWA.

Realizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2022/2023 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego poprzedzającego studia lub studiów II stopnia.  

Kto może aplikować

O stypendium w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia,
  Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;
 • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2023/24;
 • w momencie składania wniosku do Programu są studentami ostatniego roku studiów I stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych albo legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2021 r. W przypadku kandydatów z Europy, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego dopuszcza się dyplomy studiów I stopnia uzyskane w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, uzyskane w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2021 r.;
 • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych;
 • posiadają udokumentowaną znajomość:

  - języka polskiego na poziomie:
  • min. A2 jeśli planują podjęcie rocznego kursu przygotowawczego poprzedzającego studia II stopnia w języku polskim;
  • min. B1 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku polskim;

                bądź

          - języka angielskiego na poziomie min. B2 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim.

Formalności aplikacyjne

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do końca lipca.

Dofinansowanie

Stypendium wynosi:

 • 1700 zł miesięcznie w trakcie odbywania kursu przygotowawczego (Stypendysta nie posiada statusu studenta, co uniemożliwia mu skorzystanie z ulg przysługujących studentom, np. w komunikacji miejskiej);
 • 1500 zł miesięcznie w trakcie odbywania studiów II stopnia.

W czasie trwania kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:

 • pierwsze miesięczne stypendium zostanie powiększone o dodatek mobilnościowy w
  wysokości 1 000 zł albo 3 000 zł (kwota uzależniona od kraju przyjazdu),
 • na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.

W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane stypendium o 500 zł.

Budżet

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 11 866 000 PLN,  przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

Dodatkowe informacje

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

stopka strony