Program stypendialny im. Stefana Banacha


Program podnoszący poziom wiedzy i wykształcenia obywateli wybranych państw oferujący stypendium na studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich.

Cel

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w Programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Zasady

Program umożliwia:

 • podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim (ścieżka polskojęzyczna) lub angielskim (ścieżka anglojęzyczna) w uczelniach publicznych i niepublicznych w dziedzinach objętych Programem,
 • uczestnictwo w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (ścieżka polskojęzyczna) lub letnim kursie języka i kultury polskiej (ścieżka anglojęzyczna) w ramach środków finansowych przyznanych przez Dyrektora NAWA.

Realizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2022/2023 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego poprzedzającego studia lub studiów II stopnia.  

Kto może aplikować

O stypendium w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;
 • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2022/23;
 • w momencie składania wniosku do Programu są studentami ostatniego roku studiów I stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych albo legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2020 r. W przypadku kandydatów z Europy, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego dopuszcza się dyplomy studiów I stopnia uzyskane w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, uzyskane w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2020 r.;
 • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych;
 • posiadają udokumentowaną znajomość:

a) języka polskiego na poziomie:

·        min. A2 jeśli planują podjęcie rocznego kursu przygotowawczego poprzedzającego studia II stopnia w języku polskim;

·        min. B1 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku polskim;

bądź

b) języka angielskiego na poziomie min. B2 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim.

Formalności aplikacyjne

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Wcześniej należy zapoznać się z ogłoszeniem oraz pozostałymi dokumentami dostępnymi na stronie.

Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 15 lipca 2022 r.

Dofinansowanie

Stypendium wynosi:

 • 1700 zł miesięcznie w trakcie odbywania kursu przygotowawczego (Stypendysta nie posiada statusu studenta, co uniemożliwia mu skorzystanie z ulg przysługujących studentom, np. w komunikacji miejskiej);
 • 1500 zł miesięcznie w trakcie odbywania studiów II stopnia.

W czasie trwania kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:

 • na I roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł,
 • na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.

W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane stypendium o 500 zł.

Budżet

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 9 900 000 PLN,  przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

Dodatkowe informacje

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Koordynator Programu:

e-mail: banach@nawa.gov.pl

telefon: +48/22 390 35 21

 +48/22 390 35 78

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

stopka strony