Razem Możemy Więcej

Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023


Środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Cel

Głównym celem bieżącej edycji Programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu. Program będzie także w sposób szczególny uwzględniać cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

Zasady

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu zadań obejmuje aktywizację zawodową oraz integrację i aktywność społeczną cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

W ramach celu głównego wyznaczono następujące obszary priorytetowe:

 

  1. Priorytet I: Aktywizacja zawodowa

Zadanie: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia

.

  1. Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna

Zadanie: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców.

Kto może aplikować

O dofinansowanie na realizacje projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy.

Formalności aplikacyjne

Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Priorytet I i II: 

minimalna kwota 300 000 zł.

maksymalna kwota – 1,5 mln zł.

Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowe informacje

Numer infolinii: 22 461 6419.
Infolinia jest czynna w dni robocze od 12:00 do 14:00.

#aktywizacja #cudzoziemców #Afganistan

stopka strony