Granty -

START - stypendia dla młodych uczonych


Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Cel

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Kto może aplikować

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe),
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później).

*PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe) są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Formalności aplikacyjne

Ogłoszenie o konkursie.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku. Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i załącznikami należy także przesłać do biura Fundacji na adres: I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa.
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem programu START oraz z Instrukcją przygotowania wniosku.

Wniosek o stypendium START składany do konkursu powinien być podpisany w przypadku uczelni przez jej rektora/prorektora, a w przypadku innego podmiotu – przez kierownika tego podmiotu lub osobę upoważnioną do reprezentacji.

W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

Wnioski oceniane są w kilkuetapowej procedurze (opisanej szczegółowo w Instrukcji przygotowania wniosku), w której biorą udział zewnętrzni eksperci i recenzenci. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Zatwierdza ją Rada FNP.

Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Budżet

Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 000 zł. W konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Dodatkowe informacje

Strona programu. 

Kontakt:

dr Monika Biłas-Henne, Koordynatorka Programu, monika.bilas@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 32, 604 129 087

stopka strony