Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w szkołach prywatnych


Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w prywatnych szkołach zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego oferuje dwa osobne konkursy o miejsca w szkołach UWC oraz w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół.  Od kandydatek i kandydatów wymaga się otwartości, chęci samorozwoju i pracy na rzecz innych, dojrzałości i odporności na wyzwania związane z pobytem w szkole z internatem w innym kraju. Zgłaszać się mogą uczniowie bez względu na sytuację materialną, orientację, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową.

Lista szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii została opublikowana w Ogłoszeniu o konkursie. I tak, na drodze tegorocznego konkursu, kandydaci otrzymają rekomendację do następujących szkół:

1. Wielka Brytania:

 • Chigwell School
 • Clifton College
 • Downside College
 • Dulwich College
 • Rugby School
 • Stonyhurst College
 • Worth School

2. Austria:

 • Danube International School

Lista, w których oferowane są miejsca dla uczniów może się zmienić w trakcie trwania Konkursu. Nie wszystkie miejsca muszą zostać przyznane startującym w Konkursie kandydatom.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • być uczniami drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, liceum specjalistycznego lub technikum);
 • wykazać średni wynik egzaminu ósmoklasisty z części z języka polskiego oraz matematyki minimum 80%.;
 • wypełnić i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Ponadto każdy niepełnoletni Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie.

Komisja każdego etapu Konkursu dokonuje oceny uczestników danego etapu na podstawie przyjętej punktacji. Punktacja obejmuje ocenę:

 • osiągnięć akademickich,
 • zaangażowania w zajęcia dodatkowe w szkole,
 • zaangażowania w zajęcia pozaszkolne (koła naukowe, działalność  społeczna, sportowa i artystyczna),
 • odpowiedzi na krótkie pytania zawarte w Formularzu,
 • listu motywacyjnego,
 • poziomu znajomości języka angielskiego, umożliwiającego naukę w zagranicznej szkole,
 • predyspozycji do wyjazdu na naukę w jednej ze szkół współpracujących z Towarzystwem.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu. Stypendia nie obejmują kosztów przejazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego.
 

#stypendia #szkoła #młodzież

stopka strony