Granty -

UN Volunteers


Programy wolontariatu organizowane w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych.

United Nations Development Programme (UNDP) to agenda ONZ, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju. Działa w 177 krajach, współpracuje z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych na narodowym i globalnym poziomie.  Odpowiada również za programy wolontariackie ONZ realizowane w ramach United Nations Volunteers.

Cele:
Wolontariusze zajmują się wspieraniem inicjatyw lokalnych, pomocą humanitarną, wspieraniem inicjatyw pokojowych, kontrolą przestrzegania praw człowieka.

Kto może uczestniczyć w wolontariacie:
Wolontariusze mają do wyboru projekty zagraniczne, krajowe i internetowe.

Wymagania w wolontariacie zagranicznym: co najmniej 25 lat, skończone studia wyższe, minimum dwa lata doświadczenia zawodowego i dobra znajomość przynajmniej jednego z trzech języków roboczych (angielski, francuski lub hiszpański). Program  przeznaczony jest dla ludzi z silną motywacja i umiejętnościami przystosowania się do trudnych warunków. Wolontariat zagraniczny trwa zwykle między 6 a 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W przypadku wolontariatu krajowego i online konkretne wymagania oraz czas trwania współpracy określone są w poszczególnych ofertach.

Co do zasady przy wolontariacie krajowym wymaga się: 22 lat, dyplomu szkoły wyższej (niekiedy wystarczy dyplom ukończenia szkoły średniej), 2 lat doświadczenia zawodowego, otwartości na zasady i wartości pracy wolontariackiej.

Wolontariat online skierowany jest do organizacji i wolontariuszy umożliwiając im wzajemną współpracę online przy realizacji projektów wolontariackich. Zaangażowanie wolontariuszy możliwe jest w różnorodnych obszarach: tłumaczenia, pisanie i redakcja tekstów, sztuka i projektowanie, etc.

Od 2014 r. działa moduł programu UN Youth Volunteers, w którym kryteria kwalifikacji są łagodniejsze niż dla uczestników programu UN Volunteers. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 29 lat.

Więcej informacji

#wolontariat #onz #online #unvolunteers

stopka strony