Znajdź Pracę - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami


Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami od stworzenia Indywidualnego Planu Działania, przez kursy i wsparcie po 3-miesięczne staże zawodowe.

Cel

Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 200 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i kursom aktywizującym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej na podstawie potrzeb i predyspozycji Uczestnika.

Kto może aplikować

Projekt skierowany jest do osób:

 • posiadające orzeczoną niepełnosprawność – udokumentowaną orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • w wieku aktywności zawodowej, tzn. w przedziale 18–60 lat w przypadku kobiet oraz 18–65 lat w przypadku mężczyzn;
 • nieaktywne zawodowo (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • zamieszkujące teren następujących województw: mazowieckiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), śląskiego (10), małopolskiego (10), pomorskiego (10), warmińsko-mazurskiego (10) i wielkopolskiego (10);
 • nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Zasady

W ramach projektu oferowane jest wsparcie:

 • przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego w trakcie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym (8h),
 • wsparcie psychologiczne, mentoringowe lub prawne w zależności od rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego (3h),
 • wsparcie pośrednika pracy (30h),
 • sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego lub specjalizacyjnego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (dla 48 Uczestników) wraz ze stypendium szkoleniowym w trakcie szkolenia na określonych warunkach,
 • trzymiesięczne staże aktywizacyjne wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1489 złotych brutto (dla 32 Uczestników), wypłacane na określonych warunkach,
 • wsparcie asystenta w trakcie stażu (24h).
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu/szkolenia na określonych warunkach.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić się do udziału, należy przesłać na adres mailowy biura projektu:

 • wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • CV z informacją o posiadanych kwalifikacjach i/lub doświadczeniu.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

E-mail: pokonamybariery@fundacjarakiety.pl 

Regulamin konkursu oraz strona internetowa projektu.

#wsparcie #indywidualnyplandziałania #osobyniepełnosprawne #aktywizacjarynkupracy

stopka strony