News -

Program Wsparcia Edukacji

Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowych, wystaw i konferencji - to tylko wybrane projekty, które mogą otrzymać finansowanie w ramach nowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.


„Program Wsparcia Edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej. Założeniom tym odpowiadają 3 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”.

Najważniejsze założenia programu:

  • wspieranie wychowania patriotycznego;
  • włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej;
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
  • wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
  • promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej;
  • kształtowanie dyscypliny pracy, determinacji, wytrwałości, konsekwencji;
  • rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Więcej o inicjatywie można przeczytać na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

#MinisterstwoEdukacji    #ProgramWsparciaEdukacji    #NGO

stopka strony