Granty -

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność


Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspierane będą biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Kto może aplikować

  • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
  • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury,

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Uczestnikami partnerstwa mogą być w szczególności biblioteki szkolne i pedagogiczne, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, koła gospodyń wiejskich, księgarnie, grupy nieformalne lub osoby fizyczne. 

Zasady

Można ubiegać się dofinansowanie następujących działań: 

  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez:

a) organizację warsztatów i szkoleń, 

b) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 

c) organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych;

 

  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie, skierowanych do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, przy czym:

a) w I roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, będące odpowiedzią na potrzeby kulturowe mieszkańców poprzedzone identyfikacją/rozpoznaniem w I roku realizacji zadania (100% projektów edukacyjno-animacyjnych), 

b) w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do realizacji: 

  • 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo, będących odpowiedzią na potrzeby kulturowe mieszkańców zidentyfikowane/rozpoznane w I roku realizacji zadania,
  • 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania,

c) projekty edukacyjno-animacyjne winny wykorzystywać potencjał kulturowy mieszkańców, zawierać działania edukacyjne i/lub animacyjne i być koordynowane przez beneficjenta. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Złóż wniosek →Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Ogłoszeniem o konkursie i Regulaminem konkursu.

Dofinansowanie

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dwuletnie zadanie wynosi 100 000 zł, maksymalna - 140 000 zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Wkład własny jest wkładem finansowym.

Dodatkowe informacje

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 29 maja 2023 roku do 15 listopada 2024 roku

#biblioteka #narodowecentrumkultury #BLISKO #kultura #czytelnictwo

stopka strony