Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T


Dofinansowanie projektów dotyczących wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół.

Kto może aplikować

Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (kod 403, 429, 439).

Zasady

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie:

 • Wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne)
 • Wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów – celem poprawy widoczności pieszych lub rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia lub przejazdu;
 • Azyl dla pieszych – celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię;
 • Ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów;
 • Próg wyspowy, płytowy, listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach;
 • Wyświetlacz prędkości – w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy przejściach przez miejscowości, przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi zakrętami;
 • Wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów – sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych - zwiększające bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu.
 • Miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze;
 • Miasteczko rowerowe mobilne – j.w w wersji mobilnej;
 • Miasteczko ruchu drogowego;
 • Symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach;
 • Trenażer czasu reakcji - urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia;
 • Symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h;
 • Symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.
 • Koszty montażu
 • Gwarancje dla zakupionego sprzętu (gwarancja powinna obejmować okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 lat od chwili zakupu)
 • Koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe do 1% kosztów bezpośrednich (zadań w ramach Projektu)
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami własnymi

Formalności aplikacyjne

Projekt/WoD może się składać z jednego lub kilku zadań. Zadanie jest to suma działań planowanych do realizacji w konkretnym okresie stanowiące całość związaną z konkretnym wskaźnikiem wykazanym w WoD.
W przypadku, jeśli potrzeby Wnioskodawcy przekroczą kwotę określoną w § 1 pkt 14 Regulaminu, Wnioskodawca może złożyć wnioski o dofinansowanie na więcej niż jeden Projekt. Na każdy Projekt musi zostać złożony odrębny WOD. Nie ma możliwości dzielenia zadania pomiędzy WoD-y. Zakresy rzeczowe projektów nie mogą się pokrywać.

Dofinansowanie

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 100 000 000,00 zł. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu w drodze zmiany Regulaminu oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania (UE) projektu w konkursie wynosi 457 550,00 złotych, co stanowi równowartości kwoty 100.000 EUR przeliczonej na PLN.

Dodatkowe informacje

Wymagane jest złożenie WOD w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z edytowalną elektroniczną postacią wniosku i załączników. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien zostać opatrzony formularz wniosku o dofinansowanie oraz wszystkie wymagane oświadczenia. 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu, który podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

stopka strony