Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry


Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celu obserwacji pracy, nauczania w partnerskiej organizacji lub uczestnictwa w kursach i szkoleniach.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji. Najbliższy termin zgłoszeń dotyczy tylko projektów akredytowanych.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  mobilności kadry edukacyjnej kształcenia osób dorosłych jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Rodzaje projektów:
Projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo. Czas trwania projektów – od 6 do 18 miesięcy.
Projekty akredytowane: tylko dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+. Czas trwania projektów – od 15 do 24 miesięcy. 

Działania:

 • obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni),
 • wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 365 dni),
 • kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni; opłaty za udział w kursach będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika).

Mobilność fizyczną można też łączyć z działaniami wirtualnymi, przy czym minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do mobilności fizycznej. 

Kto może złożyć wniosek

 • organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych,
 • lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych.

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:

 • organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie,
 • organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.

Wnioskodawcami mogą być publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
 • uniwersytety ludowe i otwarte,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • urzędy pracy,
 • organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
 • instytuty badawcze,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

UWAGA: osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Uczestnicy
Uprawnieni uczestnicy to nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora kształcenia dorosłych, którzy nie są nauczycielami (np. kadra zarządzająca, doradcy, koordynatorzy polityki odpowiedzialni za kształcenie dorosłych). 

Uczestnicy muszą być zatrudnieni w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności (np. jako zewnętrzne i wewnętrzne osoby prowadzące szkolenia w miejscu pracy, eksperci lub wolontariusze).

Rekrutacja
Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Dofinansowanie

 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników),
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie włączenia związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (ryczałt dla organizacji i 100% uprawnionych kosztów dla uczestników),
 • koszty wsparcia językowego,
 • opłata za udział w kursie,
 • koszty wizyty przygotowawczej (ryczałt),
 • koszty nadzwyczajne (dot. zabezpieczenia finansowego, wysokich kosztów podróży, koszty wizy, zezwolenie na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego).

Inne wspierane działania:

 • zapraszanie ekspertów,
 • goszczenie nauczycieli i edukatorów będących w trakcie szkolenia,
 • wizyty przygotowawcze.

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#kształcenie #nauczyciele #kształcenie #szkolenia

stopka strony