Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy na studia


Stypendia na realizację części studiów za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla uczelni.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem tego działania jest wspieranie wyjazdu studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów. Najważniejszy oczywiście jest aspekt edukacji formalnej, ale na pewno dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe czy międzykulturowe.

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Uczestnicy
Z programu Erasmus mogą skorzystać studenci, kształcący się na studiach:

 • licencjackich,
 • inżynierskich,
 • magisterskich,
 • uczestnicy szkół doktorskich.

W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci  zarejestrowani na uczelni na studiach prowadzących do uzyskania tytułu licencjata, magistra lub uczestnicy szkół doktorskich. W Programie mogą uczestniczyć już studenci pierwszego roku – warunkiem jest jednak przystąpienie do rekrutacji i zakwalifikowanie się na wyjazd. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia więcej niż jeden raz, w ramach przysługującego studentowi kapitału mobilności  - wynoszącym 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. W przypadku studiów jednolitych magisterskich (medycyna czy architektura), możliwe się wyjazdy trwające maksymalnie do 24 miesięcy.

Rekrutacja studentów
O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni, która bierze udział w programie i posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Zasady rekrutacji są przygotowywane przez uczelnię i muszą być podane do publicznej wiadomości (np. zamieszczone na stronie www uczelni) przed rozpoczęciem procesu naboru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uniwersytetów, kierunków i krajów, do których można wyjechać, należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+, biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu. 

Rodzaje działań i czas trwania wyjazdów
W zależności od działania mobilność trwa od 5 dni do 12 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży. Mobilności zagraniczne studentów i doktorantów dzielą się na:

 • krótkoterminowe wyjazdy na studia (od 5 do 30 dni),
 • długoterminowe wyjazdy na studia (od 2 do 12 miesięcy),
 • mobilność mieszaną, czyli połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń (od 5 do 30 dni). Część wirtualna jest obowiązkowa dla studentów i opcjonalna dla doktorantów,
 • mieszane kursy intensywne, czyli krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online (3 uczelnie z 3 krajów, maksymalnie 20 studentów, od 5 do 30 dni na mobilność fizyczną). Część wirtualna jest obowiązkowa a student powinien zdobyć co najmniej 3 pkt ECTS.

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na studia
Student otrzymuje stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą. 

Stawki miesięczne na wsparcie indywidualne (wyjazdy długoterminowe):

 • kraje należące do I grupy (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy oraz kraje z regionu 13 i 14) - 670 EUR
 • kraje należące do II grupy (Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia ) - 670 EUR
 • kraje należące do III grupy (Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry) - 600 EUR

Stawki dzienne na wsparcie indywidualne (wyjazdy krótkoterminowe od 5 do 30 dni):

 • pobyt od 5 do 14 dni - 79 EUR
 • pobyt od 15 do 30 dni - 56 EUR

Wsparcie osób z mniejszymi szansami
Osoby , które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 100 EUR (pobyt do 14 dni), 150 EUR (pobyt od 15 dni) lub 250 EUR (wyjazdy długoterminowe) na każdy miesiąc pobytu niezależnie od miejsca wyjazdu.

Koszty podróży
Wysokość dofinansowania kosztów podróży zależy od odległości i wynosi między 28 a 1735 € na uczestnika. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, itp., otrzymuje się zwiększone dofinansowanie. 

Ostateczna wysokość dofinansowania zależy od ustaleń uczelni, dlatego o szczegóły należy pytać uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Uwaga: w ramach programu wnioski składać mogą tylko szkoły wyższe i konsorcja, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Studenci wyjeżdżają na studia w ramach uzyskanych grantów przez uczelnię macierzystą.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja uczelni w systemie EU_LOGIN.

Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+

Więcej informacji

#studenci #studia #wymiany

stopka strony